Третій (освітньо-науковий) рівень

Доктор філософії

281 Публічне управління та адміністрування

Освітньо-наукова програма «Публічне управління та адміністрування»

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих науковців і науково-педагогічних кадрів у сфері публічного управління та адміністрування шляхом здобуття ними компетентностей, достатніх для виконання оригінальних наукових досліджень, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення у галузі публічного управління та адміністрування, а також їх підтримка в ході підготовки та захисту дисертації.

Термін навчання:

очна (денна, вечірня) форма – 4 роки;

заочна форма – 4 роки.

Спеціальні вимоги для прийому на підготовку до аспірантури

До підготовки в аспірантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра (або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Вступні випробування до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця здобувачів ступеня доктора філософії складаються з:

вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької, французької в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти) у письмовій формі за білетами, складеними за програмою вступних фахових випробувань з іноземної мови, ухваленою вченою радою ХНЕУ ім. С. Кузнеця та розміщеною на офіційному сайті ХНЕУ ім. С. Кузнеця (у розділі «Наука»: «Вступ до аспірантури»). Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом;

вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності) у письмовій формі за білетами, складеними за програмами вступних фахових випробувань зі спеціальності, ухваленими вченою радою ХНЕУ ім. С. Кузнеця та розміщеними на офіційному сайті ХНЕУ ім. С. Кузнеця (у розділі «Наука», підрозділ «Вступ до аспірантури»).

Додатковими показниками конкурсного відбору для вступу до аспірантури є середній бал вступника за дипломом магістра (спеціаліста) та бали за його попередні науково-дослідницькі досягнення.

Наукові керівники:

Гавкалова Наталія Леонідівна

Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

Автор понад 270 наукових праць

Дисципліни: Теорія та методологія публічного управління та адміністрування, Управління людськими ресурсами в публічному адмініструванні, Вступ до публічного адміністрування, Управління персоналом публічних установ, Публічні фінанси, Демократична децентралізація як європейський досвід публічного управління.

Наукові інтереси: методологія формування публічного управління та адміністрування, комунікативний менеджмент в публічній сфері, розвиток державно-приватного партнерства у галузі охорони здоров’я, формування соціально-економічного механізму ефективності менеджменту персоналу.

Профіль Google Scholar

Орлова Наталія Сергіївна

доктор наук з державного управління, професор

Автор понад 80 наукових праць

Дисципліни: Методологія управління проектами в публічному адмініструванні, Публічні фінанси, Технології публічного адміністрування

Наукові інтереси: розвиток публічного управління та адміністрування, державне управління системою охорони здоров’я, соціально-економічний механізм сталого розвитку, державне регулювання економіки.

Профіль Google Scholar

Мельник Вікторія Іванівна

Кандидат економічних наук, доцент

Автор понад 80 наукових праць

Дисципліни: Економіка України, Публічні фінанси, Технології публічного адміністрування, Проектний менеджмент в публічній сфері.

Наукові інтереси: фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів, управління публічними фінансами, проблеми формування місцевих бюджетів.

Профіль Google Scholar


Кадровий склад

Навчальний план освітньо-наукової програми

Навчально-методичне забезпечення за освітньо-науковою программою

This is default text for notification bar